Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wnioski i formularze

Treść

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 oraz wniosek o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wspisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej
 2. Pełnomocnictwo_wzor.docx
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  (detal).
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż- sprzedaż i podawanie) napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na otwartym powietrzu
 6. Wniosek o udzielenie zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering).doc
 8. Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2023.docx

 

DODATEK MIESZKANIOWY:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Kwestionariusz zarządca budynku.docx
 3. Oświadczenie właściciela domu.docx
 4. Oświadczenie.docx
 5. Zaświadczenie z zakladu pracy.docx

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO:


 1. Wniosek_o_odpis_aktu_małżeństwa.pdf
 2. Wniosek_o_odpis_aktu_urodzenia.pdf
 3. Wniosek_o_odpis_aktu_zgonu.pdf
 4. Wniosek_na_zmianę_nazwiska.pdf
 5. Wniosek_o_sprostowanie_aktu.pdf
 6. Wniosek_o_uzupelnienie_aktu.pdf
 7. Wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_małżenstwa.pdf
 8. Wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_urodzenia.pdf
 9. Wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_zgonu.pdf
 10. Pełnomocnictwo.pdf
 11. Wniosek o ślub poza lokalem.pdf
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. Wniosek_o_pomoc.doc
 2. Zaświadczenie_o_dochodach.doc
 3. Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepełnosprawności.doc
 4. Wniosek_o_wydanie_orzeczenie_o_stopniu_niepelnosprawności.doc
 5. Zaświadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc

 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:


 1. Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne
 2. Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie
 3. Oświadczenie o sytuacji majątkowej
 4. Informacja o otrzymaniu pomocy de minimis
 5. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie podatku
 6. Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
 7. Wniosek o zwrot nadpłaty
 8. Oświadczenie_o_sytuacji_de_minimis.pdf
 9. Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf
 10. Wniosek-rodzice.pdf
 11. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

EWIDENCJA LUDNOŚCI:


 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 2. Informacje o trybie wydawania dowodu osobistego
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf 
 5. Wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.rtf
 6. Pobyt stały.pdf
 7. Pobytu czasowy.pdf
 8. Penomocnictwo_meldunkowe-1
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 10. Wniosek o wydanie wielojezycznego formularza.doc
 11. Deklaracja dla wyborcy będącego obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim
 12. Oświadczenie o skreśleniu z rejestru wyborców
 13. Wniosek dla wyborcy będącego obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim
 14. Wniosek dla wyborcy będącego obywatelem polskim
   

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO:


 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów .pdf
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew .pdf
 3. Zgłoszenie instalacj eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 6. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Podegrodzie w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:


 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomościami
 2. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału
 3. Wniosek_o_przyłączenie_do_sieci_wodociagowej i kanalizacyjnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej
 4. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:


 1. Zaświadczenie-o-przeznaczeniu-działki-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego.docx

 

SZKOŁA i PRZEDSZKOLE:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolne (1 dziecko)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (kolejne dzieci)
 3. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
 4. Karta_zgłoszeia_dziecka do_żłobka.doc

 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW:


 1. Informacja
 2. Wniosek z załacznikami

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:


 1. Wniosek akcyza
 2. formularz pomoc inna niż de minimis
 3. Zestawienie faktur
 4. Procedura_2024
 5. Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego
 6. Rozporzadzenie wzor wniosku.pdf

 

 


1790061