Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wnioski i formularze

Treść

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 oraz Wniosek o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wspisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej

Pelnomocnictwo_wzor.docx


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  (detal).
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż- sprzedaż i podawanie*) napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na otwartym powietrzu
Wniosek o udzielenie zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego
przewozu osób – przewozy regularne

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering).
.doc

oswiadczenie o wartosci sprzedazy za 2020.docx

 

DODATEK MIESZKANIOWE

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

KWESTONARIUSZ zarzadca budynku.docx

Oswiadczenie wlasciciela domu.docx

oswiadczenie.docx

Zaswiadczenie z zakladu pracy.docx

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO


Wniosek_o_odpis_aktu_malzenstwa.pdf

Wniosek_o_odpis_aktu_urodzenia.pdf

Wniosek_o_odpis_aktu_zgonu.pdf

Wniosek_na_zmiane_nazwiska.pdf

Wniosek_o_sprostowanie_aktu.pdf

Wniosek_o_uzupelnienie_aktu.pdf

Wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_malzenstwa.pdf

Wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_urodzenia.pdf

Wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_zgonu.pdf

Pelnomocnictwo.pdf

Wniosek o ślub poza lokalem.pdf

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Wniosek_o_pomoc.doc

Zaswiadczenie_o_dochodach.doc

Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci.doc

                      Wniosek_o_wydanie_orzeczenie_o_stop_niepelnosprawnosci.doc

Zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc

 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE


Deklaracja DT-1
Deklaracja DT-1a
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku rolnego

Oświadczenie o sytuacji majątkowej
Informacja o otrzymaniu pomocy de minimis
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie podatku
Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
Wniosek o zwrot nadpłaty

Oswiadczenie_o_sytuacji_de_minimis.pdf

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf

Wniosek-rodzice.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI


Wniosek o wydanie dowodu osobistego:

Deklaracja dla wyborcy będącego obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim
Oświadczenie o skreśleniu z rejestru wyborców
Wniosek dla wyborcy będącego obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim
Wniosek dla wyborcy będącego obywatelem polskim
 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO


Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów .pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew .pdf

Zgłoszenie instalacj eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf


Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Podegrodzie
w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomościami
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału

Wniosek_o_przylaczenie_do_sieci_wodociagowej i kanalizacyjnej do Zakładu Gospodarki Komualnej

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE


Zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-dzialki-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego.docx

 

SZKOŁA i PRZEDSZKOLE


 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolne (1 dziecko)

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (kolejne dzieci)

3. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie

 

KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_ŻŁOBKA.doc

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


  INFORMACJA

formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf

wniosek.doc

OŚWIADCZENIE  O NIEOTRZYMANIU.doc

Oswiadczenie o wielkosci 0otrzymanej pomocy de minimis.docx

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Wniosek_o_zwrot_akcyzy.pdf

Zestawienie faktur.doc

Zalacznik do wniosku_PKD_RODO.doc

 

 


KARTY INFORMACYJNE

Decyzje_dotyczace_regularnych_przewozow_osob_w_transporcie_krajowym.pdf

Odpisy_aktow_stanu_cywilnego.pdf

Okreslenie_wysokosci_podatku_od_srodkow_transportowych_na_dany_rok_podatkowy.pdf

Oplata_planistyczna.pdf

Podzialy_nieruchomosci.pdf

Postanowienie_opiniujace_wstepny_podzial_nieruchomosci.pdf

Postepowanie_administracyjne_dotyczace_wycinki_drzew.pdf

Prostowanie_i_uzupelnianie_aktu_stanu_cywilnego.pdf

Rejestracja_malzenstwa_wyznaniowego.pdf

Rejestracja_malzenstwa_zawartego_przed_Kierownikiem_USC.pdf

Rejestracja_zgonu.pdf

Rejestr_wyborcow_Gminy_Podegrodzie.pdf

Rozgraniczenia_gruntow.pdf

Skrocenie_terminu_do_slubu.pdf

Ulgi_w_splacie_podatku.pdf

Umorzenia,_ulgi_oplaty_planistycznej.pdf

Wpisanie_aktow_stanu_cywilnego_sporzadzonych_za_granica.pdf

Wydanie,_odmowa,_wygasniecie,_cofniecie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf

Wydanie_decyzji_okreslajacych,_zmieniajacych,_uchylajacych_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.pdf

Wydanie_decyzji_w_sprawie_nadplaty.pdf

Wydanie_decyzji_w_sprawie_zastosowania_ulgi_inwestycyjnej_w_podatku_rolnym.pdf

Wydanie_decyzji_w_sprawie_zastosowania_ulgi_z_tyt__nabycia_gruntow_na_powiekszenie_gospodarstwa_rolnego.pdf

Wydawanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach,_decyzja_srodowiskowa.pdf

Wydawanie_zaswiadczen_w_sprawach_podatkowych.pdf

Wydawanie_zaswiadczen_z_ewidencji_ludnosci_i_dowodow_osobistych.pdf

Wydawanie_zezwolen_na_przeprowadzenie_imprezy_masowej.pdf

Zaswiadczenie_o_wpisie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_wlascicieli_nieruchomosci.pdf

Zaswiadczenie_o_wysokosci_zobowiazan_podatkowych_spadkodawcy.pdf

Zasw__o_niezaleganiu_w_podatkach_lub_stwierdzajace_stan_zaleglosci,_Zasw__o_wysokosci_zaleglosci_podatkowych.pdf

Zezwolenie_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych.pdf

Zwrot_podatku_akcyzowego.pdf

Dodatki_mieszkaniowe.pdf

1056259