Przejdź do treści
Przejdź do stopki

CEIDG

Treść

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna.

Pierwszym krokiem do założenia działalności gospodarczej jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
Wniosek o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG co umożliwia założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Podstawą złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG może być także złożony w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

- osobiście albo

- wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe, podpis na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty winien być poświadczony przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy – za pokwitowaniem, przyjecie wniosku a następnie przekształca go na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy i jest niepoprawny – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenie o:

 1. Podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z poniższych zakazów:

- zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

- zakaz wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,

- zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi

     2.  Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisane do CEIDG.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek do CEIDG jest jednocześnie żądaniem:

- wpisu albo zmiany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

- zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

- zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wpis do CEIDG nie podlega opłacie.

 

Zgłoszenie zmian we wpisie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych ewidencyjnych należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmian danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 (z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL), pkt. 2, 5-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, tj.:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia,

o ile nie posiada numeru PESEL;

 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adres do doręczeń oraz- jeżeli przedsiębiorca takie miejsca posiada- adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważający.

 

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Do obliczenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia
  wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
  gospodarczej  i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we
  wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

   Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może
   zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

   Zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
   przedsiębiorca składa na druku CEIDG-1.

   Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej najwcześniej w dniu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku dokonania wpisu do CEIDG osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej. W tym przypadku wpis do CEIDG nie jest udostępniany na stronie CEIDG.

Spółka cywilna

Zakładanie spółki cywilnej

 1. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi dokonują wpisu do CEIDG
  (o ile jeszcze nie są wpisani).
 3. Zawarcie na piśmie umowy spółki cywilnej.
 4. Zgłoszenie umowy spółki do GUS w celu uzyskania numeru REGON spółki
  (druk RG-OP).
 5. Zgłoszenie umowy spółki do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu uzyskania numeru NIP (NIP-2, NIP-D).
 6. Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS.
 7. Uzupełnienie wpisów w CEIDG o nr REGON i NIP spółki.

 

Zawieszenie działalności w spółce cywilnej

Zawieszenie wykonywania działalności spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 1. Każdy ze wspólników składa wniosek o zmianę wpisu w CEIDG podając informację o dacie zawieszenia działalności spółki.
 2. Przedsiębiorca wykonujący działalność indywidualną i w ramach spółki cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w obu formach lub tylko w jednej z tych form wówczas dokonuje stosownego zgłoszenia w ZUS, aby opłacać odpowiednie składki tylko z wykonywanej działalności.

 

Odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej www.firma.gov.pl

Więcej informacji na:

https://www.biznes.gov.pl/

https://ceidg.gov.pl/

 


 

 

Ponadto na stronie internetowej www.mikroporady.pl, którą prowadzi Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - Fundacja dr Bogusława Federa można  bezpłatnie skorzystać z informacji przydatnych dla początkującego i małego Przedsiębiorcy.

Celem działalności serwisu www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymają bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

 

  Odpowiedzialność za treść oraz aktualność z godnie z obowiązującym prawem materiałów zawartych w serwisie www.mikroporady.pl ponosi Fundacja Akademi Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości.

 

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

 https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM

 

1811693