Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK w Podegrodziu

Treść

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Projekt pn. „Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK
w Podegrodziu oraz utwardzenie istniejącego placu wraz z zakupem 4 kontenerów” został złożony do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną
i uzyskał 31 punktów co sklasyfikowało go na 2 miejscu listy rankingowej Subregionu sądeckiego przyjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Decyzją Zarządu projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 234 011,80 zł, wartość projektu 275.308,01 zł.

W ramach projektu planuje się doposażenie istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Podegrodzie. Projektowana inwestycja to zespół 4 wolno stojących wiat o konstrukcji stalowej, zlokalizowanych na terenie PSZOK stanowiących zadaszenie ruchomych kontenerów na śmieci. Uzupełnieniem inwestycji jest remont istniejącego placu manewrowego o wykonanie nawierzchni betonowej. Ponadto zakupione zostaną dodatkowe 4 kontenery które wpłyną na zwiększenie przyjmowania frakcji
w przedmiotowym PSZOK.

1790024