Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Podegrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.podegrodzie.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały
 • mapa strony

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-16

Data aktualizacji deklaracji: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Katarzyna Duda

E-mail osoby kontaktowej: k.duda@podegrodzie.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 445 90 33

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Podegrodzie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • 1 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi,
 • winda od strony Gminnego Ośrodka Kultury umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do Urzędu (tylko parter - dziennik podawczy, kasa, USC, planowanie przestrzenne,  ewidencja ludności, dowody osobiste).

Dostępny samorząd – granty


Witamy Państwa w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

Gmina Podegrodzie położona jest w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckie. Nasz urząd mieści się w miejscowości Podegrodzie, w budynku o numerze 248. W budynku Urzędu Gminy Podegrodzie ma swoją siedzibę także Zakład Komunalny w Podegrodziu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. Na parterze budynku mieści się Kasa, Dziennik Podawczy, na którym są składane wszystkie pisma kierowane do Urzędu, tutaj osoby słabo słyszące mają możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ,odpowiedzialne między innymi za prowadzenie spraw związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną .

Ewidencja Ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego. Zgłaszamy tu sprawy związane z rejestracją narodzin, małżeństw i zgonów. Załatwiamy sprawy z zakresu zgłaszania pobytu (zameldowania) i dowodów osobistych.

Referat Ochrony Środowiska, w którym można załatwić sprawy związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, nadaniem numeru nieruchomości, sprawy związane z odbiorem odpadów, wycinką drzew, usuwaniem azbestu, realizacją Programu Czyste Powietrze, oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami .

Podatki gdzie załatwisz sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi , rolnymi i leśnymi ,oraz sprawy dotyczące zwrotu akcyzy.

Zakład Komunalny , w który można załatwić sprawy związane z zarządzaniem gminną siecią wodociągową i kanalizacyjną, odprowadzanie ścieków, zarządzaniem cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Podegrodzie, zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych

Na pierwszym piętrze urzęduje Wójt Gminy Podegrodzie, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy, który czuwa nad realizacją budżetu gminy. Znajdziesz tam również sekretariat, który zajmuje się organizacją pracy Wójta, promocją gminy oraz zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Mieści się tu również Referat Budżetu i Finansów .Referat Inwestycji ,Referat Obsługi Placówek Oświaty, samodzielne stanowiska odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Referat Budżetu i Finansów, prowadzi całokształt spraw związanych budżetem i finansami gminy.

Referat Inwestycji zajmuje się sprawami związanymi z inwestycjami gminnymi , pozyskiwaniem środków, zamówieniami publicznymi oraz remontem i modernizacją oświetlenia.

Referat Obsługi Placówek Oświaty, który zajmuje się między innymi sprawami związanymi z prowadzeniem szkół podstawowych, żłobków, przedszkoli, stołówki i biblioteki na terenie gminy  oraz spraw z zakresu kultury, zdrowia, sportu.

Referat Administracji Obywatelskich w biurze tym możesz załatwić sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych, archiwum.

Na pierwszym piętrze znajduje się również Biuro Obsługi Rady które zajmuje się funkcjonowaniem Rady Gminy Podegrodzie, komisji Rady i radnych, załatwianie skarg, wniosków i petycji oraz współpracą z sołectwami.

Nasz Urząd dostosowany jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Osobą dedykowaną do obsługi ww. osób jest Katarzyna Duda, tel. 18 445 90 33.

Osoby, które potrzebują tłumacza polskiego języka migowego (PJM) proszone są o wysłanie e-maila na adres k.duda@podegrodzie.pl z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy. Ustalimy termin spotkania w celu załatwienia sprawy.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, co do załatwienia sprawy w Urzędzie, skontaktuj się z nami - na pewno zostaniesz dobrze skierowany. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

1764606