Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Podegrodzie jest pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych.

Komisja zwołuje posiedzenie raz w miesiącu, zazwyczaj w drugi czwartek każdego miesiąca, po godzinie 15.00.

Jakie są zadania GKRPA?

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

- wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczy zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania wówczas następuje:

            skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

            przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych sądowych,

            złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

            Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny, itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

 

 

 

Gdzie można złożyć wniosek?

 

Wniosek należy złożyć  w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy (Urząd Gminy Podegrodzie).

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym

Funkcja społeczna tej instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Przymus polegający na doprowadzeniu przez policję można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzenia osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłych (o ile odbywa się na zlecenie sądu), na rozprawę w sądzie.

Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta (niezależnie od tego, czy pacjent został zobowiązany do leczenia przez sąd, czy też zgłosił się dobrowolnie).

Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie z art. 24 ustawy powodują:

- rozkład życia rodzinnego,

- demoralizację małoletnich,

- uchylanie się od pracy,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

O zastosowaniu ww.  procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania tej osoby.

Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się do:

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Podegrodzie (pokój nr 8)

33-386 Podegrodzie 248

Kontakt telefoniczny:
Przewodniczący komisji: (18) 4484968
lub
Sekretarz komisji: (18) 4459033 wew. 33

 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1
tel. (18) 440 71 31, (18) 442 02 87
www.szpital-krynica.pl/uzaleznienia-nowysacz

Jeżeli szukasz pomocy lub wsparcia, znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i przeżywasz kryzys, z którym nie jesteś w stanie się uporać, jesteś ofiarą przemocy, borykasz się
z problemem uzależnienia zgłoś się do:

Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (SOIK)
ul. Śniadeckich 10A, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 442 45 42, (18) 449 04 99

www.soik.pl

 

 

Pobierz wniosek do GKRPA

 

1851668