Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść

 

                  Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

 1) opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy wrodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).


 

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2011r. Rada Gminy Podegrodzie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania / UCHWAŁA NR V/56/2011 /.

W dniu 29.03.2011r. na sesji Rady Gminy uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 / UCHWAŁA NR VI/71/2011 oraz załącznik/.

Porozumienie o współpracy instytucji, z których zostały oddelegowane osoby do pracy w  Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podpisano w dniu 06.04.2011r. w Podegrodziu (fot. poniżej).

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie Nr 67/2011 powołujące Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostało podpisane w dniu 06.04.2011r. ( z późn. zm.). (Zarządzenie nr 67/2011, Zarządzenie nr 74/2011, Zarządzenie nr 112/2011)

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w dniu 18.04.2011r. w kursie dot. pracy w Zespole i otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

W ramach kampanii informacyjno –edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 12.06.2011r. w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu odbyło się spotkanie dla rodziców  dot. tematyki przemocy prowadzone przez specjalistów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

W instytucjach, placówkach oświatowych, ośrodkach zdrowia, bibliotekach itp. rozpowszechnione są plakaty oraz  dostępne są ulotki i informator o przemocy.

Pomoc w przypadku istnienia przemocy w rodzinie uzyskać można w Punkcie Wsparcia i Informacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu pokój nr 5.

W Punkcie można bezpłatnie uzyskać pomoc psychologa – dyżur w poniedziałki od 15-17 oraz pracownika socjalnego - dyżur w poniedziałki od 16-17 oraz w czwartki od 8-10.

 W sprawach dotyczących przemocy czynny jest telefon 18 - 448-49-67 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu – w poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15).

 

 

 

1811797