Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Sport

Treść

 

OBIEKTY SPORTOWE
NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE

 

Moje biosko - Orlik 2012 PODEGRODZIE

 

 

Władze gminy dbają również o rozwój fizyczny swoich mieszkańców. W 2008 roku staraniem Wójta Gminy Podegrodzie – Pana Stanisława Łatki, Rady Gminy oraz pracowników urzędu – przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnym w Podegrodziu, powstał pierwszy na Sądecczyźnie kompleks sportowy w ramach rządowego programu – „Moje boisko – ORLIK 2012”. Obiekt ten jest ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców Gminy Podegrodzie. Istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia obiektu osobom i instytucjom spoza Gminy Podegrodzie.

W skład obiektu wchodzi boisko do piłki nożnej o nawierzchni typu syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu oraz kontenerowy budynek sanitarno – szatniowy. Boisko przeznaczone jest do gry nie tylko w piłkę nożną ale również w siatkową, koszykową, ręczną i tenis ziemny.

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” w Podegrodziu określa Załącznik nr.1 do Uchwały Nr 283/XXXIX/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16.09.2009 r.


Moje biosko - Orlik 2012 BRZEZNA

 


Hala Sportowa w Brzeznej


Hala posiada pełne zaplecze socjalne tj. Szatnie, wc, magazyny, umywalnie, pokoje dla nauczycieli i trenerów. Widownia mieści ok. 600 osób w tym 300 na miejscach siedzących.
Parametry hali oraz zastosowane rozwiązania umożliwiają organizowanie zawodów sportowych o charakterze międzynarodowym.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W BRZEZNEJ

1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 800  2200.
2. Z hali sportowej korzystać mogą:
a) grupy szkolne,
b) grupy zorganizowane,
c) osoby fizyczne.
3. W godzinach od 800  do 1700 hala sportowa udostępniana jest  przede   wszystkim na realizację zadań dydaktycznych z zakresu     wychowania  fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej.
4.  W pozostałych godzinach i dniach wolnych od zajęć lekcyjnych obiekt udostępniony jest:
a) grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym na podstawie umowy zawartej przez Kierownika „Wynajmujący”, a „Najemcą”  odpłatnie według zasad określonych w załączniku do Regulaminu Korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Brzeznej
b) klubom i organizacjom sportowym,
c) dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy Podegrodzie przysługuje 1  godzina tygodniowo za  złotówkę od uczestnika.
5. Grupa dzieci i młodzieży może korzystać z hali tylko pod opieką pełnoprawnego opiekuna (rodzic, nauczyciel, instruktor). Na Hali Sportowej nie może nikt przebywać bez wiedzy i zezwolenia osoby dyżurującej.
6. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój i obuwie sportowe halowe.
7. Kierownik hali w przypadku stwierdzenia, iż na parkiecie powstają  rysy, mimo posiadania przez użytkownika obowiązującego obuwia, ma prawo do zarządzenia zmiany obuwia na inne.
8. Przed wejściem do poszczególnych obiektów na hali sportowej  każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do korzystania z szatni.
9. Uczestnicy zajęć w hali sportowej mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź  innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
10. Osoby,  których  stan  wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających   nie będą   wpuszczane do hali sportowej.
11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali są zobowiązane podporządkowywać się nakazom pracowników pełniących dyżur.
12. W hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości spokoju  oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom
kierownika hali.
13. W hali obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa na  zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz  kulturalnych.
14. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć odpowiada i  ponosi koszty napraw osoba podpisująca porozumienie (kierownik grupy)
15. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
16.Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
17. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzeznej.
18. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń dyrektor Gimnazjum przyjmuje  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 Wszelkich informacji związanych z wynajmem hali widowiskowo- sportowej oraz świetlicy udziela
sekretariat gimnazjum.

Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej
33-386 Podegrodzie
tel/fax 018/4458837

kubatura - 14922 m3
wymiary - 22 m x 44 m
wysokość - 11 m

 

1851674