Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Projekt "Nie bój się pomagać"

Treść

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  

 

 

Tytuł projektu: „Nie bój się pomagać…”

   

 
Realizator: Fundacja Europa

 

 

Partner: Gmina Podegrodzie

 

  

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 

 

 
Działanie: 9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Czas trwania projektu od 01.11.2009 do 30.04.2010

 

CEL PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest przeszkolenie 72 uczniów gimnazjum zamieszkujących wiejska gminę Podegrodzie w zakresie prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego
Cele szczegółowe
kształtowanie potrzeb reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego
·         kształtowanie pozytywnych i aktywnych postaw wśród uczniów z zakresu udzielania         
 pierwszej pomocy
·         wykształcenie u młodzieży gotowości niesienia pomocy poszkodowanym i jej 
 udzielania,
·         kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odwagi w niesieniu   
 pomocy,
·         upowszechnienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach 
 zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych,
·         nauka zachowania się w miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
 


GRUPA DOCELOWA

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:
·         uczeń klasy 1 – 3 Gimnazjum w miejscowości Brzezna lub Podegrodzie
·         osoba zamieszkująca na terenie wiejskiej gminy Podegrodzie 
 
 

FORMA WSPARCIA

 

·         Szkolenia pierwszej pomocy
- podstawowy kurs pierwszej pomocy – 16 godzin zajęć dla każdej z grup
- zajęcia odbywać się będą w grupach 12 osobowych
- ćwiczenia obejmować będą co najmniej 70% zajęć
- szkolenia będą prowadzone  w poszczególnych szkołach

 

 

BIURO PROJEKTU: Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie, SZD Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa, I piętro
KONTAKT: Tel/fax 18 445 81 95, e-mail:
biuro@europaplus.pl, www.europaplus.pl

 

 

 

1811735