Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Utworzenie placówki dziennej opieki dla osób starszych

Treść

 

 

Mamy dofinansowanie na utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie

5 lutego 2020 roku w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie odbyła się
uroczystość wręczenia listów intencyjnych na realizację projektów. 

Wójt Gminy Podegrodzie, Stanisław Banach, odebrał list intencyjny

o dofinansowanie projektu Gminy Podegrodzie

„Utworzenie placówki dziennej opieki

i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie”.

Wartość projektu to 1.995.617,60 zł. 

Wartość dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020: 1.815.617,60 zł.

 

Głównym celem Projektu jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego wśród osób starszych w wieku 60 lat i powyżej zamieszkujących Gminę Podegrodzie. Wsparciem objęte zostanie 20 osób (w tym 14 kobiet) w okresie od 2020 do 2023 r.

 

Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Podegrodzie

Taki tytuł nosi projekt skierowany do osób starszych zamieszkujących obszar Gminy Podegrodzie, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie, 9. 2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. Jego Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu.

Cel główny projektu: Zapobieganie występowaniu oraz niwelowaniu przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego wśród osób starszych w wieku 60 lat i powyżej zamieszkujących Gminę Podegrodzie poprzez utworzenie oraz działalność placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację dla 20 osób starszych (w tym 14 kobiet) w wieku 60 lat i powyżej w okresie od 2020r. do 2023r.

Planowane wsparcie w ramach projektu:

  • Usługi o charakterze opiekuńczo – pielęgnacyjnym,
  • Usługi aktywizująco – usprawniające,
  • Terapia zajęciowa i ruchowa,
  • Zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji,
  • Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjno- turystycznych,
  • Wyjazdy kulturalne do teatru oraz wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen,
  • Usługi wspomagające (informacyjne, edukacji, wsparcia, poradnictwa zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów)
  • Wsparcie dla opiekunów faktycznych osób zależnych.

Wartość projektu: 1.995.617,60 zł. 

Wartość dofinansowania: 1.815.617,60 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1.696.274,96 zł

1790072