Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

W gminie Podegrodzie zostanie zorganizowany cykl szkoleń, które ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Celem szkoleń jest poprawa funkcjonowania gospodarstw oraz dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

OPS w Podegrodziu informuje: W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), 39 ust. 1, art. 40, 41 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs

WFOŚIGW w Krakowie – Ogłoszenie o naborze

    Na stronie BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłoszony został nabór na: -Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w wymiarze 1 osoba – 1 etat   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

1377323