Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Treść

Urząd Gminy Podegrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.podegrodzie.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248
Numery tel. / fax:
tel. (0-18) 445-90-33
(0-18) 445-90-66
(0-18) 445-90-41

fax (0-18) 448-49-51

e-mail:gmina@podegrodzie.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 


Ułatwienia na stronie

Strona posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Edyta Gomółka
e-mail: e.gomolka@podegrodzie.pl 
Telefon: 18 445 90 33

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Podegrodzie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • 1 miejsca parkingowe dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone znakami poziomymi i pionowymi,
  • winda od strony Gminnego Ośrodka Kultury umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do Urzędu (tylko parter - dziennik podawczy, kasa, USC, planowanie przestrzenne,  ewidencja ludności, dowody osobiste).
1055045