Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Debata publiczna - Raport o stanie Gminy Podegrodzie za 2022 rok

AKTUALNOŚCI

Treść

Zgodnie z art. 28 aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Wójt Gminy Podegrodzie przedstawia Radzie Gminy Podegrodzie Raport o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2022 do dnia 31 maja 2023 r. Raport stanowi podsumowanie działalności wójta w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatrzy Raport o stanie Gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała  o udzieleniu lub nie udzieleniu wójtowi absolutorium, czyli zgodnie ustawą o finansach publicznych do dnia 30 czerwca. W trakcie sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy, nad którym będzie przeprowadzona debata.

W debacie tej będą mogli wziąć udział Radni Gminy Podegrodzie oraz mieszkańcy Gminy. Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który będzie chciał wziąć udział w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Podegrodzie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Jak wskazuje art. 28aa ust. 8 ustawy, zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy i mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Pana Przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Gminy Podegrodzie, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy odbędzie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Podegrodziu,  zatem zgłoszenia do udziału w debacie należy składać do 28 czerwca 2023 r.  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Załaczniki:

  1. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie
  2. Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie
1657823