Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

AKTUALNOŚCI

Treść

GMINA PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248

 

Nasz znak: ROS.7031.1.1.2023                            Podegrodzie, dnia 3 stycznia 2023 r.          

 

 

ZAWIADOMIENIE

 o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Podegrodzie zawiadamia, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości od stycznia 2023 r. uległy zmianie.

W dniu 8 grudnia 2022 r. Rada Gminy Podegrodzie podjęła uchwałę nr XLVII/487/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  1. Od 1 mieszkańca – 25,00 zł miesięcznie.
  2. W przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 2-krotność stawki za odpady segregowane określone wyżej w pkt 1.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady.  W takim przypadku można skorzystać ze zwolnienia, które wynosi 2,00 zł od 1 mieszkańca.

Wobec tego właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy do tej pory nie mieli naliczanej ulgi, a posiadają przydomowy kompostownik, mogą składać wnioski o ww. zwolnienie poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie deklaracji i opłaty za gospodarowanie odpadami możecie się Państwo kontaktować z Panią Iwoną Horowską pod nr tel. 18 414 07 79, natomiast w sprawie odbioru odpadów z Panią Elżbietą Popardowską pod nr tel.18 448-49-59, jak również korzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej www.podegrodzie.pl w zakładce Urząd Gminy/Gospodarka Odpadami lub na BIP Urzędu https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie w zakładce Gospodarka Odpadami.  

 

Wójt Gminy Podegrodzie
(-) Stanisław Banach

1811731