Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie

Treść

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00 w formie:

 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych; spotkanie odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
 • zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy (33-386 Podegrodzie 248) w trakcie trwania konsultacji w godzinach urzędowania, osoba odpowiedzialna: p. Ewa Janur, pok. 24, tel. 18-4459-033 wew. 65;
 • zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a,
  40-053 Katowice,
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Materiały dotyczące konsultacji, tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji” oraz formularz konsultacyjny dostępny będzie
w okresie trwania konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz na stronie internetowej www.podegrodzie.pl, jako załącznik ogłoszenia o konsultacjach społecznych;
 • w Urzędzie Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248), pok. 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

1. Formularz konsultacji społecznych

2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

3. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

1764615