Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dotyczy rozpoczęcia prac na opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016-2023

Treść

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż Gmina Podegrodzie przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie
na lata 2016-2023.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki.

Analiza negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej oraz dopełniająco w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej, pozwoli wyznaczyć obszar zdegradowany Gminy Podegrodzie. Na podstawie analizy nasilenia negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, cechujący się największym nasileniem negatywnych zjawisk.

Gminny Program Rewitalizacji diagnozuje problemy obszaru gminy oraz pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Przy opracowaniu programu rewitalizacji należy pamiętać, aby planowane działania realizowane były zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych.

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował czynności związane
z diagnozą obecnego stanu gminy, oraz prace obejmujące m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do ich realizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Ważnym jest, aby dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Istotnym jest, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych z zagadnieniami społecznymi, jak również ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. 

Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze gminy. Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Opinie mieszkańców pomogą określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz możliwości i korzyści wynikające
z przeprowadzenia rewitalizacji.

W związku z powyższym zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat obszarów
w szczególności wymagających rewitalizacji, jak również do wskazania szczegółowych działań mających na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego

Wójt Gminy Podegrodzie
Małgorzata Gromala

1811655