Przejdź do treści
Przejdź do stopki

„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”

Treść

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna

Działanie: 6.2. Rozwój obszarów wiejskich

Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa

Całkowita wartość Projektu:  2 933 296,93 zł

Wartość dofinansowania: 600 000,00 zł

Okres realizacji: 02.01.2013 r.  – 31.12.2014 r.

Beneficjent projektu: Gmina Podegrodzie

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa 4 oddziałowego przedszkola o powierzchni 992,95 m2
i kubaturze 1798,23 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w postaci terenów zielonych utwardzonych i zieleni. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Podegrodzie na działkach o numerach ewidencyjnych 664/1, 665/1 i 666/1. Budynek zaprojektowany został w technologii energooszczędnej - budownictwa pasywnego, oparty na kształcie litery U (trzy połączone ze sobą prostokąty). Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny (parter, poddasze użytkowe), wolno stojący, niepodpiwniczony – konstrukcja murowana, tynkowa okładziną drewnianą, dach dwuspadowy kryty blachą tytanowo - cynkową. Oddział przedszkolny składa się z 4 sal (wymiary: 7,65 x 8,43; 10,00 x 8,18; 7,65 x 8,18; 7,65 x 10,00) zajęć oraz sali wielofunkcyjnej o wymiarach 7,65 x 10,37 (wszystkie sale wyposażone są w niezależne węzły sanitarne oraz w sprzęt odpowiedni dla grupy wiekowej), szatni, pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz sali konsumpcyjnej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Budowę gminnego przedszkola w Podegrodziu - w szczególności:

a. Architekturę i konstrukcję - wykonanie następujących elementów: roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe i stalowe, roboty murowe, strop i podłogi poddasza, konstrukcje drewniane, dach, podłogę na gruncie, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, stolarkę okienna i drzwiową.

b. Instalacje sanitarne wewnętrzne - m.in. kanalizację wewnętrzną, technologiczna, instalacja wewnętrzna (woda ciepła i zimna), instalacja solarna, kotłownia, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja ogrzewania podłogowego.

c. Instalacje sanitarne zewnętrzne - przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, kanalizację deszczową, bezodpływowy zbiornik na ścieki, przebudowę przyłącza wodociągowego .

d. Instalacje elektryczne wewnętrzne: układanie przewodów, montaż osprzętu, oprawy oświetleniowe wewnętrzne, instalacja odgromowa.

e. Zagospodarowanie terenu: ciągi komunikacyjne, mała architektura.

f. Instalacje elektryczne zewnętrzne: przyłącza zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne.

2. Wyposażenie Gminnego Przedszkola (dostawa i montaż pierwszego wyposażenia)

 

W wyniku działań zostanie wybudowany 1 obiekt infrastruktury przedszkolnej o powierzchni 992,95 m2 (jako produkt). Bezpośrednio po zakończeniu projektu spodziewane są następujące korzyści rezultaty: liczba uczniów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół - 575 osób. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również działania promocyjne, które będą miały na celu zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej ich realizacji.

CELE

Celem głównym/ bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Podegrodzie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu;

- umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z przedszkola;

- poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy w przedszkolu.

 

Dzięki realizacji tych celów nastąpi poprawa życia mieszkańców gminy Podegrodzie,
a dłuższym okresie czasu przyczyni się do:

- podniesienia poziomu wykształcenia społeczności lokalnej;

- zmniejszenia dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi;

- wzrostu świadomości społeczności lokalnej o istotnym znaczeniu edukacji elementarnej;

- podniesienia jakości życia na terenie Gminy;

- budowy systemu opieki i edukacji na terenie Gminy;

- wzrost kapitału społecznego Gminy;

- obniżenie poziomu bezrobocia;

budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Produktami uzyskanymi w wyniku realizacji projektu będą:

- liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej - 1 szt.

- liczba uczniów korzystających z wybudowanych, przebudowanych / rozbudowanych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury

szkół - 100 osób.

 

GŁÓWNE KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

Koszty przygotowawcze:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Koszty inwestycyjne:

  1. Budowa gminnego przedszkola.
  2. Wyposażenie

Pozostałe koszty:

  1. Nadzór inwestorski
1606820