Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie

Projekty

Treść

„Dotacje na innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest „Zapewnienie dostępu do sieci internetowej dla 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy Podegrodzie”. Główny cel spełnia założenia działania 8.3 poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zostanie on osiągnięty dzięki utworzeniu optymalnych warunków do korzystania z sieci internetowej oraz dostępu do sprzętu komputerowego dla 150 gospodarstw z terenu Gminy Podegrodzie.

W ramach zadania wybrano kryteria doboru potencjalnej grupy beneficjentów ostatecznych, którym dostarczono komputery wraz z dostępem do Internetu. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 

 

1851665