Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja na temat realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacją starej szkoły”

AKTUALNOŚCI

Treść

Wybory rządzą się swoimi prawami. Kampania wyborcza to przedstawianie swoich planów działania na przyszłość, to przedstawianie swoich dotychczasowych osiągnięć. Nawet jeżeli część obietnic jest na wyrost to wszyscy zakładamy, że intencje są dobre i realizacja tych obietnic może być uzależniona od jakiś nieznanych okoliczności.

Decydując sią na powrót do Gminy Podegrodzie miałam świadomość, że może być trudno, że jest dużo niejasności związanych z budżetem, niejasności z głośno ogłaszanymi w roku wyborczym zakupami i inwestycjami. Jednak zderzenie z rzeczywistością jest bolesne. Pierwszy raz w mojej długoletniej karierze samorządowej spotkałam się z sytuacją kiedy publicznie głoszone przez poprzedniego wójta opowieści na temat kondycji finansowej i realizowanych inwestycjach Gminy Podegrodzie rozmija się z dokumentami, które zastałam w urzędzie. Opublikowanie zapowiadanego w kampanii wyborczej raportu otwarcia się opóźnia bo skala problemów jest tak duża, że wymaga większej analizy niż zakładałam.

Jednym z najbardziej poważnych problemów jest budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach. Oprócz spodziewanych problemów związanych z dużym wkładem własnym gminy a bardziej precyzyjnie zbyt niskim pozyskaniem środków zewnętrznych pojawił się kolejny, nie nagłaśniany, problem konieczności zawieszenia nauki w starej szkole i przeniesienia uczniów do innego lokalu. Nowa szkoła ma być połączona łącznikiem ze starą szkołą. Wymaga to wyburzenie części starej szkoły od strony planowanego łącznika oraz przeróbkę instalacji wewnętrznych. To wymaga zawieszenia bieżącej działalności szkoły. Przypomnę, że planowane oddanie do użytkowania całej inwestycji to koniec roku 2026 czyli dwa pełne lata nauki szkolnej.

Krótka historia inwestycji:

1) 15.06.2022 r. poprzedniemu Wójtowi udało się uzyskać wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacją starej szkoły”,

2) w ślad za tym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe I etapu w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, które zgodnie z załączoną dokumentacją obejmowało:

- przebudowa istniejącego budynku, w tym: rozbiórki, roboty dachowe, roboty murowe, strop i sufity, połogi, ściany, roboty elewacyjne, stolarka zewnętrzna,

- budynek główny, w tym: roboty ziemne, fundamentowe, murowe, konstrukcyjne, dachowe, stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa, ściany kurtynowe, roboty elewacyjne,

- budynek gospodarczy, w tym: roboty ziemne, fundamentowe, murowe i żelbetowe, dachowe, posadzka, roboty wykończeniowe, stolarka,

- zagospodarowanie terenu, w tym rozbiórka z utylizacją.

3) 02.06.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Józef Wójcik KOMPLEX-BUD z terminem realizacji do 02.12.2024 r. na kwotę 10 981.416,03 zł (w tym dofinansowanie 7 990 000,00 zł).

4) symboliczne wbicie łopaty przez byłego Wójta Stanisława Banacha, obecną Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzatę Jawor, Sołtysa wsi Stadeł Wiesława Tokarczyka, głównego Wykonawcę inwestycji Józefa Wójcika Firma KOMPLEX-BUD oraz księdza Mariusza Mrzygłóda odbyło się 11.08.2023 r. Już wtedy mieszkańcy powinni zostać poinformowani o zakresie robót do wykonania w pierwszym etapie.

5) Tymczasem dopiero 27.06.2024 r. (prawie rok po podpisaniu umowy na wykonawstwo I etapu) na moim spotkaniu z rodzicami w Urzędzie Gminy wyjaśniłam szczegółowo zakres prac do wykonania, do 02.12.2024 r. Całą dokumentację wykonawczą przekazałam również Pani Dyrektor.

W czym problem?

Otóż już na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą było wiadomo, że budowa nowej szkoły i połączenie jej ze starą łącznikiem jest na jednym pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że jest to jeden plac budowy a na plac budowy nie mogą być wpuszczane postronne osoby czyli nauczyciele i dzieci. To pierwszy, kardynalny błąd poprzednika – brak etapowania i projektowania osobno tych części inwestycji. Poprzedni Wójt musiał mieć tego świadomość bo prowadził rozmowy, które miały przenieść szkołę do budynku remizy w Stadłach. Ze względów sanitarnych, ppoż. wymogów dla  pomieszczeń dopuszczonych do nauki dzieci nie było to możliwe.

Pomimo tych problemów został przeprowadzony nabór dzieci na kolejny rok szkolny 2024/2025 więc tak naprawdę szkoła od września powinna normalnie funkcjonować, chociaż ze względu na prowadzoną budowę nie będzie to możliwe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi jakiekolwiek decyzje o przeniesieniu uczniów powinny zostać podjęte do końca lutego 2024 r. poprzez uchwałę rady gminy i powiadomienie o tym fakcie rodziców. Nic takiego się nie stało. W trakcie kampanii wyborczej ten temat był ukrywany.

Na dzień dzisiejszy mamy pat. Prace budowlane muszą być kontynuowane z racji zobowiązań wynikających z podpisanej umowy z Wykonawcą oraz w celu rozliczenia dofinasowania z Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmiana warunków umowy z Wykonawcą skutkowałaby niewywiązaniem się z zawartego w umowie zakresu robót a tym samym koniecznością zwrotu otrzymanego dofinasowania. Brakujące środki trzeba by było zapłacić z budżetu gminy co w obecnej sytuacji finansowej Gminy Podegrodzie nie jest możliwe. Po prostu na wszystko brakuje pieniędzy bo do budżetu „zapomniano” wprowadzić kilka milionów kosztów.

Obiecałam w kampanii wyborczej kontynuowanie budowy inwestycji w Stadłach, pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych i znalezienie dla zbyt dużego budynku nowych zastosowań potrzebnych społecznie.

Dlatego został przygotowany wniosek do Ministerstwa Sportu I Turystyki o dofinansowanie sali gimnastycznej i boisk sportowych, został też ogłoszony przetarg na kolejny etap budowy.

Podjęliśmy rozmowy z kuratorium jak rozwiązać problem braku procedury przeniesienia dzieci do innych szkół. Mamy na to pomysł. Obecnie do szkoły uczęszcza 47 dzieci. Jesteśmy w stanie zapewnić im miejsca w szkołach w Podegrodziu, Gostwicy, Brzeznej zgodnie z wolą rodziców. Zapewniamy bezpłatny dowóz dzieci do tych szkół. Dla całego oddziału przedszkolnego mamy miejsca w przedszkolu w Podegrodziu i Gostwicy. Każdy z obecnie zatrudnionych nauczycieli w szkole w Stadłach będzie miał zapewnioną pracę na terenie Gminy Podegrodzie. Ostateczna decyzja należy jednak do rodziców. To oni zdecydują czy będziemy współpracować czy będą upierać się przy nierealnych oczekiwaniach. Mają na to czas do 15 lipca. Wtedy umówiliśmy się na kolejne spotkanie.

Te wszystkie problemy po raz kolejny zmuszają do zastanowienia się nad sensownością tej inwestycji. Tym bardziej, że niektórzy rodzice nie przyjmują do wiadomości, że delikatnie mówiąc, nie zostali powiadomieni o wszystkich problemach i upierają się, żeby nie przenosić dzieci do innych szkół. Na dzień dzisiejszy to od nich zależy przyszłość budowy nowej szkoły. Brak porozumienia i nie zakończenie budowy łącznika do 02.12.24 r. oznacza zwrot dofinansowania z Polskiego Ładu czyli 8 mln zł i duże problemy dla Gminy. To będzie oznaczać zawieszenie kontynowania budowy do czasu odzyskania przez Gminę płynności finansowej.

 

 Małgorzata Gromala

 Wójt Gminy Podegrodzie

 

1851683