Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 25 czerwiec 2024

AKTUALNOŚCI

Treść

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

      Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 609 z późń. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.   

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Wręczenie nagród za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2023.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Podegrodzie za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr LXVII/629/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/99/2019 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Gminnej Stołówki  w Brzeznej.   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/600/2023 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Podegrodzie na lata 2024- 2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu".
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości obejmującej część działki ewidencyjnej nr 882/18 w Brzeznej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Podegrodzie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.  
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Wolne wnioski i informacje.

 

Raport o stanie gminy

Debata-informacja.pdf

zgloszenie do zabrania glosu w debacie.pdf

1851697