Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 26.02.2024 r.

   

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LXV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 4 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

            

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.          
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Podegrodzie z realizacji zadań wspierania rodziny za rok 2023 oraz informacji o potrzebach w zakresie realizacji zadań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/368/2021 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Podegrodzie na lata 2021 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Podegrodzie na lata 2024-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2024-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr LXIII/589/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Podegrodzie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2024 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.
 25. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 26. Wolne wnioski i informacje.

 

         Przewodniczący

         Rady Gminy Podegrodzie

         (-) Józef Kotarba

1764598