Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 20 września 2023 r.

                             

 

                                                   

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 24, ust. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. (piątek) o godz. 7.30 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Placówce Dziennej Opieki i Aktywizacji dla Osób Starszych w Gminie Podegrodzie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  4. Zakończenie sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący

    Rady Gminy Podegrodzie

(-) Andrzej Padula

1657824