Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 05.09.2023 r.

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572 i 1463) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LVIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Olszanej i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Podegrodzie uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu pożarniczym.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i informacje.  

 

                                                                                         Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Podegrodzie                                                                                                      (-) Józef Kotarba

 

 

1790096