Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

     Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LVII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad:  

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.  
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  8. Wolne wnioski i informacje.             
1851682