Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 13.07.2023 r.

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LVI sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. (czwartek) godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Gminie Podegrodzie na lata 2023-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu części nieruchomości w formie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Długołęka – Świerkla.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Podegrodzie i Naszacowice do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i informacje.

 

 

         Przewodniczący
 Rady Gminy Podegrodzie 

  

        (-) Józef Kotarba

 

 

1811690