Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 21.06.2023r.

                                                                        

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

   
 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.


Proponowany porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Podegrodzie za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Nowosądeckiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1583 K w zakresie pełnienia funkcji Inwestora.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/481/2022 Rady Gminy Podegrodzie  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Brzeznej i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Brzeznej i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Podegrodzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.  

                                                                                             Wiceprzewodniczący                                                                                         Rady Gminy Podegrodzie
                                                                                              (-) Andrzej Padula

           

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1657819