Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 22.02.2023 r.

 

    

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

      Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w L sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.   

             

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta z przeprowadzonych wyborów sołeckich.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2023 roku.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/481/2022 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Podegrodzie na lata 2023-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wraz z regulaminem tego handlu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu części nieruchomości w formie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Długołęka – Świerkla
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu części nieruchomości w formie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Długołęka – Świerkla
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w formie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Długołęka – Świerkla.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
 19. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.

 

1657772