Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Podegrodzie, dn. 24.10.2022 r.

 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1561) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XLV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się  w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie – dla terenu położonego w Stadłach. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przejęcia przez miasto Nowy Sącz obowiązku organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
1541134