Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

Aktualności

Treść

Nasz znak: ROS-PP.6721.4.2021

                                                                                                      

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Podegrodzie

o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam:

  • o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały Nr o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały Nr XXXVI/424/2018 z 26.03.2018 r., Nr XXVII/310/2021 z 25.03.2021 r., Nr XXVII/320/2021 z 25.03.2021 r.,  Nr XXVII/321/2021 z 25.03.2021 r.,  Nr XXVII/326/2021 z 25.03.2021 r.,  Nr XXVII/327/2021 z 25.03.2021 r., Nr XXVII/336/2021 z 25.03.2021 r., Nr XXVII/338/2021 z 25.03.2021 r., Nr XXVII/344/2021 z 25.03.2021 r., Nr XXVIII/359/2021 z 29.04.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, uchwalonego Uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 428, poz. 3096 z dnia 23.08.2010 r. z późn. zm.), obejmującej tereny działek położonych w obrębie Brzezna, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Olszana, Podegrodzie, Rogi,
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2021 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Podegrodzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (Pon. 8:00-16:00; wt.-pt.:7:00-15:00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie.

 

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistyczny

1097184