Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

Aktualności

Treść

        Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję  i zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się  w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 12.30 w budynku Biblioteki Gminnej   w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie  w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie za rok 2020.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Podegrodzie za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Podegrodzie  w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Podegrodzie na lata 2021-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Podegrodzie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w obrębach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Stadła.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.

      .

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                           Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                                          (-) Józef Kotarba

 

 

 

1075110