Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Debata publiczna - raport o stanie Gminy za 2020 rok

Aktualności

Treść

Debata publiczna - raport o stanie Gminy za 2020 rok

  1. Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy regulują zapisy art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  2. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.
  3. Zgłoszenia składa się na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie najpóźniej w dniu 16 czerwca 2021 r. do godz.15oo. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów dotyczących zgłoszenia. Należy jednak przyjąć, że powinno z niego wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osoby do udziału w debacie nad raportem, opatrzone jej własnoręcznym czytelnym podpisem.

 

Debata zostanie podjęta w pkt 7 zaproszenia na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

 

Załacznik:

1. zgłoszenie do zabrania głosu

2. Raport o stanie gminy za 2020 rok

1075128