Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym w roku 2021

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie, w związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - gradobiciem, które miało miejsce w dniu 5 czerwca 2021 r. na terenie gminy Podegrodzie, przypomina o możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

 

Producent rolny w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gminie (właściwej ze względu na położenie gospodarstwa) składa wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami:

1) kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku 2021,

2) wydruk z  Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.,

3) mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, gdyż nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie pomocy. Brak wypełnienia wszystkich danych (łączne z danymi w tabelach) lub brak wyżej wymienionych załączników, będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie urzędy gmin (właściwe ze względu na położenie gruntów). Ponadto producent rolny powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

 

Mając powyższe na uwadze, ostateczny termin składania wniosków przez rolników do tut. Urzędu nastąpi w dniu: 15 czerwiec 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szacowana szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  pod adresem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-znajdujacych-sie-n.html.

 

Wnioski o szacowanie szkód można pobrać z wyżej wymienionej strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, w pokoju nr 3, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 800 – 1600, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500 .

 

 

 

1075208