Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla mieszkańców dotycząca przydomowej oczyszczalni ścieków

Aktualności

Treść

Każdy mieszkaniec naszej gminy, który planuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków powinien ją przed eksploatacją zgłosić do Wójta Gminy Podegrodzie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku    w gminach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.) - gminy prowadzą ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku dokonania zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) – prowadzący instalację (z której emisja nie wymaga pozwolenia a może negatywnie oddziaływać na środowisko) zobowiązany jest dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Jeśli instalacja jest już eksploatowana – prowadzący ją zobowiązany jest zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Dodatkowo przypominamy, iż stosownie do zapisu art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) – prowadzący instalację zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia – w terminie 14 dni – informację o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 w/w ustawy.

Wzór zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania zezwolenia (eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków) dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie (https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie).

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5, 6 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy ten fakt zgłosić w Starostwie Powiatowym poprzez zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

1056307