Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Podegrodzie

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Na podstawie art.13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie

Uchwały Nr II/21/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Podegrodzie

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie wyłącznie za pomocą formularza „Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego" 

w terminie od dnia 11 lipca 2024 r. do dnia  11 sierpnia 2024 r.

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, pokój nr 2 i 3, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,a,2495972,formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.html

Instrukcja wypłniania wniosku_termin 11.08.2024.pps

Wnioski można składać w formie:

  • papierowej – dziennik podawczy lub listownie na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248),
  • za pomocą poczty elektronicznej: gmina@podegrodzie.pl lub platformy ePUAP: /9444osaxjd/SkrytkaESP
  • Informuję, iż organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie.
1851696