Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie do wzięcia udziału w LXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz.14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.    

     

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.         

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

4.     Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.

5.     Wręczenie odznaczeń w związku z nadaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.  

6.     Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/600/2023 Rady Gminy Podegrodzie
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Podegrodzie na lata 2024-2027.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie za rok 2023.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie.

10.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

11.  Wolne wnioski i informacje.

1851681