Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o sprzedaży nieruchomości o nr 38/1 w Podrzeczu

Treść

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO​
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego położonej w obrębie Podrzecze, gmina Podegrodzie

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie Podrzecze, gmina Podegrodzie, objęta księgą wieczystą Nr NSIS/00022267/2 oznaczona jako działka ewidencyjna nr 38/1 0 pow. 0,0609 ha,

Opis nieruchomości:

Działka 38/1 Obr. Podrzecze położona jest przy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza, w terenie płaskim. Jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta dziką zielenią. Na terenie działki, w części środkowej, usytuowane są 2 wirowe słupy betonowe: słup rozgałęźny linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV i słup odłącznikowy z zejściem kablowym. W bliskim otoczeniu: duży zwarty kompleks terenów usługowo — produkcyjnych, częściowo zabudowany obiektami produkcyjno — usługowymi i magazynowo — handlowymi oraz kompleks terenów zabudowanych obiektami różnego rodzaju działalności gospodarczej i tereny niezabudowane, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny — czworokątny.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z uchwałą NR 370/XLVlll/2010 Rady Gminy Podegrodzie dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, działka 38/1 Obr. Podrzecze znajduje się częściowo w terenach zabudowy usługowej o symbolu IJ2 oraz częściowo w terenach komunikacji o symbolu KDZ2.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 1831/2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewid. Podrzecze, jednostka ewid. Podegrodzie. postanowił o przeprowadzeniu procedury przetargu pisemnego nieograniczonego dla działki nr 38/1 oraz ustaleniu ceny wywoławczej w wysokości:

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%)

1.

 

0,06

86.100,00 zł

Cena wywoławcza obejmuje wartość rynkową nieruchomości, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

W cenie brutto zawarty jest podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), należy wpłacić do dnia 27 lutego 2024 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

Nr 641050 0161 6745 7777 7777 7777

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż działki 38/1 w obrębie ewid. Podrzecze, gmina Podegrodzie”

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /l piętro/.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę;​
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • numer działki której dotyczy,
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • kopię dowodu wniesienia wadium,
  • własnoręczny, czytelny podpis oferenta lub osoby reprezentującej oferenta.

Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl

Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18) 41-41-856 lub 857 godz. od 8 00 do 15 00 Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Gminy Chełmiec oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadeckj.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.

Przewodniczący Zarządu

Marek Kwiatkowski

Nowy Sącz, dnia 11 stycznia 2024 r.

1851674