Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości o nr 56/19 w Podrzeczu

Treść

 

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn.zm.), uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 351/XXXV/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości położonej w gminie Podegrodzie, obręb ewid. Podrzecze, oznaczonej jako działka ewid. nr 56/19; uchwały nr 1832/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewid. Podrzecze, jednostka ewid, Podegrodzie i uchwały nr 1903/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1832/2023 z dnia 8 września 2023 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza, co następuje:

Z zasobu Powiatu Nowosądeckiego, przeznaczona została do sprzedaży działka ewidencyjna nr 56/19 0 pow. 0,0759 ha, obręb ewidencyjny Podrzecze, jednostka ewidencyjna Podegrodzie

Opis nieruchomości:

Działka 56/19 leży w północno-wschodniej części wsi, bezpośrednio przy północnej obwodnicy Nowego Sącza, około 200 m. od ronda na skrzyżowaniu obwodnicy i drogi powiatowej 1544K Chełmiec-Naszacowice. Odległość od słabo rozwiniętego centrum wsi — ok. 600 m, od centrum

Nowego Sącza ok 6 km. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy zachodnie Nowego Sącza, ogrodzonego terenu przedsiębiorstwa oraz terenów użytkowanych rolniczo. W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość usytuowana na terenie płaskim. Działka niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta „dziką" zielenią (niekoszona łąka). Dostęp do mediów: na nieruchomości i w bliskim sąsiedztwie brak mediów. Przez teren całej działki wzdłuż obwodnicy, biegnie napowietrzna sieć WN (bez słupów w obrębie działki), co sprawia, że cała działka znajduje się w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z Zaświadczeniem Wójta Gminy Podegrodzie, znak: ROS-PP.6727.1.113.2023, działka nr 38/1 położona w Podrzeczu, objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie uchwalonego uchwałą Nr 370/XLVllE/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 428, poz. 3096 z późn. zm.) Wg zapisu powyższego planu przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MU4, częściowo w terenach komunikacji o symbolu KDD.

Cena nieruchomości:

Nr działki

Pow.

w ha

Cena wywoławcza brutto w przetargu w zł

56/19

0,0759

55.350,00

Cena brutto zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz związane z wydaniem nieruchomości a także podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed dniem 1 marca 2024 r. (termin na złożenie wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu).

Ogłoszenie wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 — parter oraz w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, na okres 21 dni, ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie opublikowanie w prasie lokalnej, a także zamieszczona na stronie internetowej www.bip.nowosadeckî.pl.

 

Przewodniczący Zarządu

Marek Kwiatkowski

Nowy Sącz, dnia 11.01.2024 r.

1718858