Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, dot. budowy gazociągu

Treść

OBWIESZCZENIE

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 924),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 1 sierpnia 2023 r. decyzji Nr 59/B/2023, znak: Wl11.7840.14.4.2023.MT o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.. Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie — Chełmiec w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: Budowa gazociągu Piątkowa — Biegonice — Podegrodzie — Chełmiec — Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek złożony 7 kwietnia 2023 r. przez pełnomocnika inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Dane nieruchomości objętej ww. decyzją:

• województwo małopolskie, powiat, nowosądecki, gmina Chełmiec, miejscowość Świniarsko, identyfikator działki ewidencyjnej:

121002_2.0019.105/2, 121002 2.0019.106/1 , 121002_2.0019.106/3, 121002 2.0019.107/6, 121002 2.0019.107/1, 121002-2.0019.108, 121002_2.0019.1354/1, 121002_ž.0019.174, 121002_2đ019.121, 121002 2.0079.239/1, 121002_2.0019.240, 121002 2.0019.241/1, 1210022.0019.241/2, 121002 2.6019.242/22, 1210022.0019.242/9,121002_-2.0019.246/2,1210022.0019.246/1,1210022.0019.247/1,121002_ž.0019.248/22100_2.0019.1359/5, 1210022.0019.1359/6, 12100ž 2.0019.251/2, 121002 2.0019.255/14, 121002 2.0019.255/1, 121002_2.0019.256/1, 121002_-2.0019.257/1, 121002_-2.0019.257/5, 121002_ž.0019.258/8, 1210022.0019.261/1, 121002_2.0019.28/2, 121002_2.0019.28/1, 121002 55/4, 121002_2.0019.1361/74, 121002 2.0019.1361/125, 121002_-2.0019.159/2, 121002 2.0019.160, 121002_2.0019.161/1, 121002_î.0019.1370, 121002_2.0019.321/10, 121002_2.i019.3 2117, 121002 2.0019.322/2, 121002 2.0019.323/2, 121002_2.0019.324/2, 121002_2.0019.324/1, 121002 Ž.0019.173M, 121002_Ž.0019.67/1, 121002 2.0019.350, 121002 2.0019.351/12, 121002 2.6019.351/5, 121002_2.0019.351/1, 121002 2-.0019.353/8, 121002-2.0019.353/12, 121002-2.0019.353/13, 121002 2.0019.353/2, 12100ž_2.0019.384, 121002 -2.0019.399, 121002 2.0Î19.926/2, 121002_2.0$19.926/5, 121002_2.0019.928, 121002 2.0079.930/2, 121002_2.-0019.930/4, 121002_2.0019.1132, 121002 2.0019.1133, 121002 2-.0019.1134, 1210022.0019.1135, 121002_2.0019.1136110, 121002 ž.0019.1139, 121002 ž.0019.1140/2, 121002_2.0019.1140/1, 121002_2.0019.1140/3, 12100-2 2.0019.1141, 12100-2 2.0019.1142/2, 121002_2.0019.1144/3, 121002_2.0019.931, 121002_î.0019.1145, 121002_î.0019.1148, 121002 2.0019.1147, 121002 2.0019.1174, 121002 2.0019.1175, 121002_2.0019.1178/1, 121002 2.Î019.117711, 121002_-2.0019.1177/2, 12100-2 2.0019.1177/8, 121002_2.0019.1176/3,1216022.0019.1176/4,121002_2.0019.1176/10,121002_2.0019.1176/9, 121002_2.0019.1176/18, li1002_2.0019.857/2;

• województwo małopolskie, powiat, nowosądecki, gmina Podegrodzie, miejscowość Podrzecze, identyfikator działki ewidencyjnej:

121014_2.0011.141/13,121014_2.0011.141/12,1210142.0011.140/6,121014_2.0011.139/1,121014_2.0011.138/1,121014_2.0011.136/4,121014_2.-0011.185/8,121014_2.0011.164/12,1210142.0011.164/13,121014_2.0011.163/4,1210142.0011.163/3,121014_2.0011.165, 121014-2.0011.162/6, 121014_2.0011.162/8, 121014_ž.0011.164/6.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 w związku z art. 28 ust. 2

ustawy Prawo budowlane, dla wnioskowanej inwestycji został wyznaczony na podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). Obejmuje on gazociąg wraz z pasem kontrolowanym wyznaczonym w oparciu o strefę kontrolowaną oraz ustaloną klasę lokalizacji gazociągu. Strefa kontrolowana gazociągu wyznaczona została zgodnie z SIO ww. rozporządzenia, jako obszar terenu po obu stronach osi gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Szerokość strefy kontrolowanej wynosi łącznie 1,0 m (po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu). W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Obszar oddziaływania nie wykracza poza obszar strefy kontrolowanej gazociągu. Zawiera się w granicy działek objętych pozwoleniem na budowę i został określony przez projektanta. Obszar oddziaływania inwestycji w czasie budowy zawiera się w zakresie pasa budowlanomontażowego.

Równocześnie zawiadamia że:

Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wyżej wymieniona decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim zostało dokonane.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim (art. 12 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 65, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 12 39 21 681. Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest także za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem: /ag93001hke/skrytka.

Obwieszczenie podlega publikacji:

— na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 12 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
— na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Podegrodzie i Urzędu Gminy Chełmiec — właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu (art. 12 ust. 1 ww. ustawy);
— w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. 1 ww. ustawy).

1811794