Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Obowiązkowe zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2519, z późn. zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków o wypełnienie ankiety/zgłoszenia i dostarczenia jej wraz z kserokopią umowy na wywóz nieczystości ciekłych do Urzędu Gminy w Podegrodziu do dnia 30.09.2023 r.

Plik do pobrania w wersji pdf👉  ANKIETA/ZGŁOSZENIE

Ankieta/zgłoszenie dostępne są w Urzędzie Gminy, na dzienniku podawczym oraz w pokoju nr 5, a także na stronie BIP Urzędu Gminy w Podegrodziu.

 

Przypominamy również, iż nieczystości ciekłe ze szczelnych zbiorników należy wywozić nie rzadziej niż raz na trzy miesiące zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie Uchwała nr XLVIII/494/2022 Rady Gminy z dn. 29 grudnia 2022 r., z późn. zm. oraz osadniki z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją jej eksploatacji przez firmy posiadające stosowne zezwolenie Wójta Gminy Podegrodzie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:

 

Lp.

Nazwa Firmy:

Adres:

Numer kontaktowy:

1.

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bogusław Janur

ul. Papieska 53

33-300 Nowy Sącz

18 443-03-85

695-595-728

2.

Usługi Transportowe i Wywóz Fekalii Wiesław Łatka

Podegrodzie 189

33-386 Podegrodzie

18 445-92-74

3.

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka-Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

18 445-97-27

604-996-348

4.

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Podegrodziu z/s w Brzeznej

33-386 Podegrodzie

18 445-87-87

5.

Transport Ciężarowy S.C. „LIZSBEK” - Z. i S. Lis

Świniarsko 7

33-395 Chełmiec

18 449-00-11

6.

Topwex Jerzy Potoniec

Świniarsko 523

33-395 Chełmiec

662-520-302

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku sieci kanalizacyjnej wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnie ścieków,
  • posiadanie umowy z firmą mającą zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych lub osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • posiadanie dowodów potwierdzających opróżnianie zbiornika bezodpływowego (kwit potwierdzający wywóz nieczystości ciekłych lub fakturę)

UWAGA!

Niedopuszczalne jest mieszanie ścieków bytowych
z gnojowicą bądź z gnojówką, a następnie wywożenie ścieków
z budynków mieszkalnych z gnojowicą na grunty orne, łąki itp.!

Brak właściwego zagospodarowania nieczystości ciekłych, wywozu z wymaganą częstotliwością jest wykroczeniem za co grozi właścicielowi/zarządzającemu nieruchomością mandat karny lub skierowanie wobec niego wniosku do sądu o ukaranie karą grzywną do 5 000,00 zł.

1790084