Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Treść

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 36 S I Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775, z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

Starosta Nowosądecki

zawiadamia, że nie jest możliwe zakończenie, w terminie wyznaczonym zawiadomieniem z dnia 28.03.2023 r., postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za udział 3/10 cz. we własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 672/8 w Obr. Brzezna gm. Podegrodzie, przejętej z mocy prawa w trybie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na rzecz Gminy Podegrodzie, na podstawie decyzji Starosty Nowosądeckiego nr 4/D/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak: BUD.6740.1465.2020 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej 293945K „Do Burłackiego", drogi gminnej 293946K „Polna”, drogi gminnej 293950K „Do Zwirowni”, przebudowa drogi powiatowej 1547K Brzezna-Wysokie oraz budowa mostu na potoku Brzeźnianka wraz z infrastrukturą w miejscowości Brzezna. Powołana na wstępie decyzja Starosty Nowosądeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została zaskarżona do Wojewody Małopolskiego i nadal toczy się postępowanie odwoławcze.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona po wydaniu rozstrzygnięcia przez Wojewodę Małopolskiego. Wskazuję przewidywany termin załatwienia sprawy do 31 października 2023 r. Ponadto informuję, że podjęte będą wszystkie możliwe kroki celem załatwienia przedmiotowej sprawy przed upływem wskazanego wyżej terminu.

Dodatkowo zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna w oficjalnym portalu Powiatu Nowosądeckiego (www.nowosadecki.pl) w zakładce „Kontakt i lokalizacja”.

 

Z up. Starosty mgr Sabina Bielecka

Kierownik Zespołu ds Gospodarki Nieruchomościami
/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, tel. (18) 41-41-600, fax (18) 41-41-700 www.nowosadecki.pl, e-mail: powiat@nowosadecki.pl

1657829