Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zapraszamy do Strefy Kibica już 30 czerwca o godzinie 16:00

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Regulamin Strefy Kibica III Igrzysk Europejskich
organizowanej w Podegrodziu, w dniach 30.06-02.07.2023 r.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie Igrzysk Europejskich 2023, będą przebywać na terenie Strefy Kibica. Każda osoba przebywająca w Strefie Kibica obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Strefie Kibica poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jej terenie.

3. Organizatorem Strefy Kibica jest Gmina Podegrodzie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Strefy Kibica.

 1. Strefa Kibica obejmuje wyznaczony teren z wydzielonymi strefami: gastronomiczną, sportową, animacji i wypoczynku.
 2. Wydarzenia odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy z ograniczoną liczbą osób. Maksymalna liczba uczestników to 400 osób.
 3. Osoby małoletnie (do 12 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 5. 5. Na terenie Strefy Kibica zakazane jest::
 • palenie papierosów i e-papierosów,
 • wprowadzanie zwierząt,
 • niszczenie infrastruktury i wyposażenia, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
 • podejmowanie jakichkolwiek działań, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica.

      6. Na teren Strefy Kibica zabrania się wnoszenia:

 • napojów alkoholowych oraz żywności zakupionych poza strefą gastronomiczną,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych.

7. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Strefy Kibica, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica.

8. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko.

9. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu wydarzenia, a w szczególności zachowania się osób w nim uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

11. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. w czasie trwania Igrzysk Europejskich 2023.

1657825