Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Rada Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 162 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 i 614) na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu

ogłasza nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027:

  • do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – 2 ławników do Sądu Pracy;
  • do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 4 ławników.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie, pok. nr 20,32 - w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Podegrodzie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podegrodzie.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie.

Można go uzyskać:

  • w Biurze Rady Gminy pok. Nr 20,32 - w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej gminy: www.podegrodzie.pl

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy
                   Podegrodzie
       
               (-) Józef Kotarba

 

Załączniki:
1. Karta-zgloszenia kandydata na ławnika
​2. Lista osób zagłaszających kandydata na ławnika sądu
3. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej
4. Oświadczenie kandydata dot. prowadzonych postepowań z oskarżenia publicznego
5. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników
 

 

1657820