Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie do wzięcia udziału w LIV sesji Rady Gminy Podegrodzie

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w LIV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad:  

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 6. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.    
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Podegrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie.   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie”.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.             

                                                                                                                      

 Przewodniczący
Rady Gminy Podegrodzie 

 (-) Józef Kotarba

1657775