Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Plan kontroli częstotliwości opróżniania nieczystości ciekłych w Gminie Podegrodzie

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Podegrodzie, dnia 13 marca 2023 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

            Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Na terenie Gminy Podegrodzie rozpoczyna się cykl kontrolny, polegać ona będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Podegrodzie celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury, kwity potwierdzające wywóz). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadnika (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadnika oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Podegrodzie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. o bowiązków podlega karze grzywny.

                                             PLAN KONTROLI:

Lp.

Miejscowości kontroli:

Liczba planowanych kontroli:

Kontrolujący:

Termin kontroli

1.

Rogi, Juraszowa, Stadła, Podrzecze, Mokra Wieś

ok 452

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Podegrodzie

I i II kwartał 2023 r.

2.

Długołęka Świerkla, Olszanka, Podegrodzie,

ok 613

III i IV kwartał 2023 r.

3.

Naszacowice, Gostwica,  Olszana,

ok 859

I i II kwartał 2024 r.

4

Brzezna, Chochorowice

ok 426

II i III kwartał 2024 r.

                    

Wójt Gminy Podegrodzie
      Stanisław Banach
                    (-)

1790094