Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Przydomowy kompostownik na posesji – kilka ważnych informacji!!!

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Przydomowy kompostownik – to miejsce lub pojemnik/skrzynia, gdzie można składować odpady biodegradowalne (organiczne), które wytwarzane są każdego dnia. Należy do nich zaliczyć: odpady powstające z pielęgnacji terenów zielonych (np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie) oraz odpady spożywcze i kuchenne (np. resztki z przygotowania żywności, fusy po kawie, po owocach i warzywach).

Wybierając miejsce na przydomowy kompostownik należy wziąć pod uwagę mogące się pojawić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i trzeba go tak zlokalizować, aby nie powodował on konfliktów między sąsiedzkich.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, iż przydomowy kompostownik musi spełniać warunki nałożone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), a mianowicie:

  1. zgodnie z § 31 [Usytuowanie] - odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej 15 m od kompostu;
  2. zgodnie z § 36 [Pokrywy i wyloty wentylacyjne] - kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien się znaleźć w odległości 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, a także w odległości 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi/ulicy lub ciągu pieszego. Natomiast, kompostownik o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinien wynosić: 30 m – od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, a także 10 m od linii rozgraniczającej drogi/ulicy lub ciągu pieszego.

Przypominamy i jednocześnie zachęcamy mieszkańców Gminy Podegrodzie, iż własne nieruchomości można wyposażyć w przydomowy kompostownik. Dzięki temu można liczyć na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty od osoby.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/420/2022 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się w następujący sposób:

l.p. Ilość osób zamieszkująca Miesięczna stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku
1 nieruchomość zamieszkana przez
1 mieszkańca
20,75 zł miesięcznie (od 1 mieszkańca)

19,75 zł  miesięcznie

(od 1 mieszkańca)

2 nieruchomość zamieszkana przez
2 – 5 mieszkańców
20,00 zł miesięcznie (od 1 mieszkańca)

19,00 zł miesięcznie

(od 1 mieszkańca)

3 nieruchomość zamieszkana przez
6 – 7 mieszkańców
18,25 zł miesięcznie (od 1 mieszkańca)

17,25 zł miesięcznie

(od 1 mieszkańca)

4

 nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców

107,45 zł miesięcznie (łącznie od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość ) 103,45 zł miesięcznie (łącznie od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość)


Mieszkańcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą złożyć nową deklarację, w której przekażą do tut. Organu informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż mając na uwadze ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), a dokładnie art. 6k ust. 4b w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego, a nie posiada takiego kompostownika lub nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, w drodze decyzji traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1539419