Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Ogłoszenia ze świata zwierząt

Treść

Nasz znak: ROS-BZ.6142.5.2023                           Podegrodzie, dn. 25.05.2023 r.

 

Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

W związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 24.05.2023 r., znak: PIW.CHZ.5101.14.12.2023, tut. Urząd informuje o stwierdzeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u ptaków dzikich – mew śmieszek na terenie województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim, myślenickim i wielickim. W związku z powyższym istnieje ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego.

 

Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grupy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach;

 

ZAKAZUJE SIĘ:

  1. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
  2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

NAKAZUJE SIĘ:

  1. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki.
  2. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
  3. Utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
  5. Karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
  6. Lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków.
  7. Powstrzymywanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Aktualne informacje na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków umieszczone zostały na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, adres: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

1790087