Zaproszenie do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 20 czerwca 2017 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy Podegrodzie, któ

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 20 czerwca 2017     O G Ł O S Z E N I E          Wójta Gminy Podegrodzie   o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Wtorek, 6 czerwca 2017 Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz § 25, pkt. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, kt&

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 5 czerwca 2017 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowis

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Piątek, 19 maja 2017 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie, któ

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 8 maja 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Poniedziałek, 8 maja 2017 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia

Zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych

Piątek, 28 kwietnia 2017 Uwaga !!! Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2017 r. nastąpi zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych. Zmiany dotyczą opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków realizowanych poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.