Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 16 października 2018 Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 16 października 2018 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

ZNALEZIONO PSA!

ZNALEZIONO PSA! Piątek, 12 października 2018 Od kilku dni w miejscowości Podegrodzie, gmina Podegrodzie, przy głównej drodze w kierunku Naszacowic wałęsa się pies. Pies nie ma znaków szczególnych, być może uciekł z domu lub został porzucony. Prosimy o kontakt właściciela lub osób, które posiadaj

W dniu 4 października 2018 odbyła się XLII sesja Rady Gminy Podegrodzie

W dniu 4 października 2018 odbyła się XLII sesja Rady Gminy Podegrodzie Poniedziałek, 8 października 2018 Porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok.

Zaproszenie do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Piątek, 28 września 2018                                                   

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały

Czwartek, 27 września 2018 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały: Nr XXXIX/456/2018 z 27 czerwca 2018r. w sprawie przys

Przerwa w dostawie wody dla odbiorców po prawej stronie drogi powiatowej od zjazdu na drogę do Juraszowej w kierunku Naszacowic

Wtorek, 25 września 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu  informuje odbiorców wody, że w związku z pracami dotyczącymi rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podegrodzie w dniu 1 października 2018 r. (poniedziałek) od godziny 9.00 do godziny 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla

Komunikat w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Wtorek, 25 września 2018 Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniu 2 października 2018 r., w godzinach od 8:00 do wieczora odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.          Na każde Sołectwo Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o. o. i Partner Konsorcju

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Piątek, 14 września 2018 Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 02.06.2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och