Informacja o możliwości wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych

Piątek, 23 lutego 2018 Wójt Gminy Podegrodzie po raz kolejny uprzejmie informuje, że w roku 2018 w ramach realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, właściciele zwierząt domowych będącymi mieszkańcami Gminy Podegrodzie mogą skorzystać z wykonania zabieg

Zarządzenie nr 751/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Piątek, 16 lutego 2018 Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Wójt Gminy Podegrodzie zarządza co następuje: § 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, n

Komunikat w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Piątek, 16 lutego 2018   Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r., w godzinach od 8:00 do wieczora odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.          Na każde Sołectwo Konsorcjum: PMP STYLE Sp. z o. o. i Partner Konso

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Gminy Podegrodzie

Środa, 14 lutego 2018 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Gminy Podegrodzie, któ

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 13 lutego 2018 przyjętego uchwalą Uchwałą nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 428, poz. 3096 ze zm.) Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Piątek, 9 lutego 2018 Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Rada Gminy Podegrodzie winna dokonać uzupełnienia listy ławników wybranych na kadencję 2016-2019 poprzez ich wybór w wyborach uzupełniających: - do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Czwartek, 18 stycznia 2018 Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia  27 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla kt&

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Wtorek, 16 stycznia 2018 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani

Informacja dotycząca komunikatu o zanieczyszczeniu powietrza

Środa, 27 grudnia 2017 W sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu należy wdrażać działania krótkoterminowe. Ich celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczenie skutk

Informacje o programie Mieszkanie Plus

Środa, 20 grudnia 2017 11 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowiącego element Narodowego Programu M