Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

ROS-PP.6721.7.2021                                                Podegrodzie, 12.05.2022 r.                                       

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

      Na podstawie art. 17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) oraz Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXI/386/2021 z dnia 15.10.2021 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie  

z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu

    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie, obejmującej tereny działek ewidencyjnych położonych w obrębie Stadła, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 19.05.2022 - 08.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach pon.: 08.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 7.00 – 15.00 w pokoju nr 2. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 08.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w pokoju nr 2 o godz. 9.

     Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r.

     Wnioski należy składać do Wójta Gminy Podegrodzie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Podegrodzie (pon.: 08.00 do 16.00 oraz wt. – pt.: 07.00 – 15.00). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Podegrodzie.

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.
 
1281902