OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w otwartym konkursie ofert

Piątek, 8 stycznia 2021 Na podstawie art. 15 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 2d - 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)   ogłaszam nabór   do komisji konkursowej o

Zarządzenie Nr 206/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 03.10.2019 r.

Poniedziałek, 7 października 2019 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm.) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.