Gmina"Gdzie słyszysz pieśń - tam wchodź,
tam dobre serce mają"

 

            
 
             Ze staropolską gościnnością witamy wszystkich przybyłych na nasze witryny. Czujcie się u nas dobrze. Przybliżymy Państwu gminę Podegrodzie, jej historię, kulturę, dzień dzisiejszy oraz walory krajoznawcze i wypoczynkowe. Jesteśmy w kolebce Lachów Sądeckich, jednej z najstarszych wsi Sądecczyzny.

Wbrew potocznemu mniemaniu ludzi z zewnątrz, którzy często utożsamiają mieszkańców Sądecczyzny z góralami, teren ten był wyraźnie zróżnicowany kulturowo. Wsie góralskie tzw. Górali Sądeckich i Łemków, rozlokowane były w południowej, karpackiej części regionu. Natomiast w centrum kotliny Dunajca, na jej lewym brzegu, zasiedlała ludność o bardzo bogatej kulturze ludowej, określana mianem Lachów Sądeckich.

 

           Obecnie w  13 sołectwach gminy Podegrodzie zamieszkuje ponad 12 tys. mieszkańców. Gmina aktualnie obejmuje 6374 ha, w tym prawie 4300 to użytki rolne.