Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Sesja Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Podegrodzie za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/48/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Podegrodzie w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Przewodniczący 
                                                                                                                        Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                                                              (-) Józef Kotarba

1301828